Den gode time

Måden timen struktureres og organiseres på kan have afgørende betydning for elevers læring. Den gode time er en time, som har stor effekt på elevers læringsudbytte, og dens grundrytme har 3 faser: En indledning, en midte og en afslutning. Den gode time kan se ud på mange måder, og varigheden og dybden af de 3 faser vil variere fra time til time.

Kompetencehuset Heckmann kan hjælpe med at få indarbejdet gode rutiner og kvalificere lærere og pædagogers arbejde med de gode timer. Der refereres til den nyeste forskning, og der gives helt konkrete værktøjer til praksis.

Egen praksis kan analyseres, og der kan arbejdes med at udvikle et fælles sprog på skolen og i teamet. Der kan evt. arbejdes med observation og feedback som metodik til at fremme øget refleksion over egen praksis. Egne timer kan også videofilmes og gøres til genstand for analyse.

Der kan fx. arbejdes med flg. områder:

  • Den gode times grundrytme
  • Opstart af timen
  • Variation og aktivering af elever
  • De gode spørgsmål
  • Udvikling af elevers læringsstrategier
  • Afslutning af timen

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på den gode time?