Professionel læring

Der er i dag stigende krav til, at der arbejdes med professionel læring, hvor man går fra en jeg-kultur til en vi-kultur.

Kravene til de professionelle i en organisation er stigende, og der må skabes sammenhængskraft i hele organisationen. Inden for skoleverdenen er det afgørende, at der skabes et fælles sprog og fælles retning på alle niveauer, lige fra elev til forvaltning. Derudover er det ikke længere nok at bygge den pædagogiske praksis på synsninger, antagelser og tro – den må bygge på et solidt kendskab til, hvad forskning viser, sandsynligvis vil have stor effekt på elevers læring. Samtidig må skolen forholde sig til egen praksis ved selv at indsamle data, som fortæller noget om dens effekt på elevernes læring.

De professionelle må udvikle en kultur, hvor de lærer med og af hinanden, og der må arbejdes med at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i organisationen. Målet er at styrke det pædagogiske personale, det enkelte team og ledernes kapacitet – deres professionelle kapital.

Professionelle læringsfællesskaber er kendetegnet ved fem grundprincipper:

  1. Medlemmerne arbejder på grundlag af fælles værdier og en fælles vision, der kan udmøntes i målbare mål
  2. De fastholder opmærksomheden på og påtager sig et kollektivt ansvar for elevernes læring
  3. De indgår i professionelle og undersøgende dialoger med henblik på undersøgelse af praksis
  4. De samarbejder på et konkret og praktisk plan – fx fælles forberedelse af undervisning
  5. De fastholder fokus på den fælles læring og kompetenceudvikling

Vi er optaget af at fremme professionel læring, og kan tilbyde konsulentbistand til dette. Vi kan afholde kurser, designe procesforløb, lave forskellige vejledninger, foretage observation og feedback tæt på praksis, tilrettelægge studieture m.m.

Vi er optaget af, at al skoleudvikling handler om det, der sker i ”klasserummet”.

Skal vi
kontakte
dig med henblik
på professionel læring?