Juli

”Til kamp mod kedsomheden”

Af Nadia Holmgren, Mette Marie Ledertoug, Nanna Paarup og Louise Tidmand

Du kan købe bogen her

26% af elevere fra 4. klasse og op keder sig i den danske folkeskole. De keder sig ikke bare en gang imellem; de keder sig så meget eller så hyppigt, at det har betydning for deres læring, sundhed og trivsel! Sådan lyder konklusionen i en rapport fra DCUM i 2016, og det er bogens omdrejningspunkt. I bogen ridses det op hvad kedsomhed er, der rammesættes forskellige typer af kedsomhed og der gives en illustration på et “kedsomheds-speedometer”, som går fra “ingen kedsomhed” til den farligste form for kedsomhed kaldet “apatisk kedsomhed”.

I bogen gives der ideer til, hvorledes man på skoler og i ungdomsuddannelser kan skrue ned for kedsomheden og op for den gode læring. Som fundament for bogen såvel teoretisk som praktisk har forfatterne valgt at bruge Seligmans trivselsteori: PERMA.

P – Positive emotioner

Her trækkes bl.a. på Fredricksons forskning om ”positive emotioner” som handler om vigtigheden af at opleve en overvægt at positive emotioner, såsom: glæde, kærlighed, taknemmelighed, tilfredshed, interesse, stolthed, ærefrygt, håb, inspiration og morskab

E – Engagement

Denne bygger hovedsagligt på Csikszentmihalyis forskning om, at mennesket lære bedst i flow, samt på dele af selvbestemmelsesteorien om at skabe indre motivation.

R – Relationer

Her trækkes på vigtigheden af de gode relationer, og der sættes fokus på mennesket som socialt væsen, der er afhængigt af menneskerne omkring sig.

M – Mening

Her sættes spot på mål og mening, og der refereres til Vaillant som argumenterer for, at de bevidste tanker er katalysator for at skabe handling.

A – At mestre

Det at udvikle og understøtte ”self-efficacy ”- oversat i bogen til handlingstillid – kan være med til at mindske kedsomhed. Det handler om at få øje på succeser og opleve mestring.

Karakterstyrkerne er gennemgående i PERMA , og det at eleverne kan anvende deres styrker, spiller en central rolle igennem hele bogen.

Bogen veksler mellem specifik viden om kedsomhed herunder udvalgte definitioner, referencer til teorier og forskningsresultater, øvelser målrettet underviseren, øvelser målrettet eleverne, cases og refleksionsspørgsmål. Her gives masser af inspiration til praksis på et teoretisk grundlag!

Bogen anbefales til

Alle der arbejder med elevers læring. Den giver ikke en løftet pegefinger, men inviteres til reflekterende dialoger, hvor undervisere taler åbent om deres praksis.