August 2017

”OBSERVATION AF UNDERVISNING OG ELEVERS LÆRING”

Af Malene Ringvad

Du kan købe bogen her

Ledere er efter mange års fokus på overordnet og strategisk ledelse ved at rette fokus mod faglig og pædagogisk ledelse tæt på elevernes læreprocesser og vejlederne har også længe været under uddannelse, – så nu er tiden inde til at komme i gang med observation af undervisning og elevers læring.

Denne bogs formål er at hjælpe ledere og vejledere i gang med undervisningsobservation og didaktisk samtale, så de kan bidrage til, at eleverne lærer så meget, som de kan.

Derfor anbefaler og demonstrerer bogen tre vigtige niveauer i forberedelsen og senere opfølgningen på den didaktiske samtale, der skal bane vejen for et systematisk arbejde om den faglige udvikling i organisationen.

Bogen er inddelt i tre afsnit, som afspejler de tre vigtige niveauer.

Del 1 Det organisatoriske niveau.

I denne del præsenteres flere komponenter i forberedelsen på det overordnede organisatoriske plan og i grundlaget for at lykkes med hovedformålet, nemlig at fremme elevernes læring. Det er også i denne del, at de vigtigste pointer i Vivianne Robinsons forskningsresultater om ledelse af professionelles læring og faglige udvikling gennemgås.

Del 2 Det undervisningsfaglige niveau.

Bogens anden del tager fat på selve observationsopgaven, som man kan gå videre til, når det organisatoriske niveau er på plads. Der gennemgås grundlæggende observationsfaglige discipliner. Opmærksomheden rettes mod samspillet mellem undervisning og eleverne læring. Inspireret af Hatties begreb om synlig læring demonstrerer forfatteren, hvordan observationspunkter (fx læringsmål, stilladsering af læreprocesser, undervisers perspektivudbytte og feedback) kan guide lærer og vejleder.

Del 3 Det relationelle niveau.

Her rettes blikket mod den didaktiske samtale og det skift, som leder og vejleder her tager, fordi opgaven nu består i at balancere mellem analysen af indsamlet data, hensynet til relationen og samarbejdet med den underviser, som er observeret. Samtalebegreber, forberedelse og samtalens faser gennemgås og endelig kommer et bud på en samtalemodel.

Bogen er nem at læse og en god bog for dig, der skal i gang med observation og didaktiske samtaler. Mange modeller anskueliggør, hvad der skal til og disse kan hentes på Dafolos hjemmeside.