Februar

”Den gode elevsamtale
– en coachende tilgang til mødet med unge”

Af Lotte Juul Lauesen. 2015. 200 sider.
Akademisk Forlag.

Du kan købe bogen her – og desuden downloade en læseprøve/udsnit fra bogen.

Elevsamtaler: Need to have or nice to have? – det spørgsmål stiller bogen De gode elevsamtaler. I de senere år er flere og flere skoler blevet optaget af, hvad arbejdet med elevsamtaler kan bidrage med ift. elevers læring og trivsel. Lotte Juul Lauesen har i sit virke som coach og proceskonsulent arbejdet sammen med flere ungdomsuddannelser om kvaliteten af disse elevsamtaler. Hendes erfaringer og viden har hun skrevet om i bogen Den gode elevsamtale, til gavn for alle, der arbejder med børn, unge og voksne.

Bogen tager udgangspunkt i den coachende tilgang, hvor læreren spiller en afgørende rolle for oplevelsen og udbyttet af elevsamtaler. En coachende tilgang, som er kendetegnet ved, at svarene på de spørgsmål, som læreren stiller til eleven, ligger hos eleven selv. Elevsamtalen er en udviklings- og ressourcesamtale og ikke en problemsamtale – ligesom det heller ikke er en karakter-/standpunktssamtale. Lærerens rolle er at udvise alvor og respekt for eleven gennem anerkendelse, ressourcefokus og nysgerrig undersøgelse af elevens tænkning, oplevelse og forståelse.

Bogen folder forskellige temaer ud bl.a. de gode spørgsmål, rammesætning for elevsamtalen og elevsamtalens fem faser. Herunder gives konkrete værktøjer til anvendelse både undervejs og efter elevsamtalen, og bogens ærinde er således at kortlægge elevsamtalens hvad, hvorfor og hvordan på form og indhold.

I kapitlerne omkring spørgsmål beskrives både forskellige spørgsmålstyper samt anvendelsen og betydningen af disse. Spørgsmålene er lyskastere til, at læreren og eleven sammen kan være stifindere ind i dels elevens blinde pletter, dels vækstpotentialet indenfor det, der arbejdes med. Herunder skelner bogen mellem forskellen på at høre og lytte, og forskellige niveauer for aktiv lytning foldes ud, bl.a. at lytte med intuition.

Elevsamtalen tager udgangspunkt i et ressourcefundament, hvor læreren og eleven sammen tager udgangspunkt i det, der fungerer, og dermed bliver de ressourcespejdere sammen. Målet med elevsamtalen er at give eleven en oplevelse af at blive set og mødt, samt at læreren hjælper eleven til at udvikle kompetencer til selvforståelse, -anerkendelse og -accept. Altså at fremme elevens selvhjælp ved at hjælpe, samtidig med at læreren taler i ”vi”, så eleven oplever ikke at være alene.

Bogen kommer også ind på nogle af de forskellige elevtyper, som findes, samt de udfordringer, der kan være i mødet med disse elever. Her præsenteres bl.a. direkte udtalelser fra både lærere og elever, der beskriver udbyttet og erfaringer med elevsamtaler.

Læseren står, efter at have læst bogen, tilbage med gode refleksioner, konkrete ideer og tydelige anvisninger, der bl.a. peger på, at den gode elevsamtale kræver, at læreren er en god lytter, en god iagttager og en god spørger.

Bogen anbefales til alle, der arbejder med den gode samtale.

Kompetencehuset Heckmann